BTPS s.r.o.     FMS Servis  
   
     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)  
 
Bezpečnosť
 
       V súčasnosti bezpečnosť práce a starostlivosť o zdravie zamestnancov nie je len otázkou naplnenia legislatívnych požiadaviek, ale aj otázkou celkovej kultúry danej firmy. Úlohou je riadiť a rozhodovať v otázkach prosperity danej spoločnosti avšak aj viesť a vychovávať svojich zamestnancov k pocitu spoluzodpovednosti za ich kvalitnú a bezpečnú prácu. Kultúra bezpečnosti je pojem, ktorý sa zdá síce zrejmý, ale kroky, ktoré je potrebné vykonať na jej efektívne implementovanie do firmy, sú značne náročné. „Vnímať“ čo je bezpečné, čo znamená ohrozenie a čo riziko, ako aj vedieť tieto pojmy konkrétne aplikovať, zvyšuje nároky na bezpečnostného technika ako aj ostatných zamestnancov. Práve bezpečnostný technik vytvára „treciu plochu“ medzi zamestnancami a manažmentom resp. štátom.

       Každý rok takmer päť miliónov ľudí v Európskej únii utrpí pracovný úraz, ktorého dôsledkom je viac ako trojdenná neprítomnosť na pracovisku. To znamená približne 146 miliónov stratených pracovných dní. Niektoré účinky úrazov sú trvalé a vplývajú na schopnosť ľudí pracovať a kvalitu ich života vo voľnom čase. Pracovné úrazy sa vyskytujú vo všetkých odvetviach priemyslu a zahŕňajú pošmyknutie, potknutie, pády, padajúce predmety, ostré a horúce predmety, ako aj úrazy, do ktorých sú zapojené vozidlá a stroje. Avšak mnohým problémom je možné predísť vďaka dobrému riadeniu. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má aj dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň.

       Oblasť BOZP si zaslúži svoju mieru pozornosti.
 
© BTPS s.r.o., webdesign: ATMT s.r.o.