BTPS s.r.o.     FMS Servis  
   
     Elektrorevízie  
 
Elektro
 
       Do portfólia našich služieb a činností patria aj revízie elektrických zariadení do 1000V, ktoré uskutočňujeme a prevádzame v zmysle vyhlášky 718/2002 Z.z.

       Naša činnosť je zameraná predovšetkým na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov.
       Z praxe je jednoznačne preukázané, že najistejšou ochranou pred poruchami a haváriami jednotlivých zariadení a strojov je dôsledný, správne naplánovaný a časovo primeraný výkon revíznej činnosti.
       Po uskutočnení a prevedení revízií, odovzdávame "Správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia". Sú v nej uvedené taktiež prípadne zistené závady, ktoré je prevádzkovateľ resp. užívateľ objektu a zariadenia povinný odstrániť.
       Vykonaním odbornej skúšky a prehliadky a potvrdením o jeho stave, preberá revízny technik na seba za stav zariadenia zodpovednosť. Postup pri vykonávaní skúšok a odborných prehliadok vymedzujú a určujú stanovené technické normy a predpisy.

       Tým je podmienená znalosť noriem a predpisov a ich dodržiavanie pri prehliadke a kontrole stavu zariadenia:
  • východiskové Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61,
  • pravidelné Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61,
  • odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61,
  • revízie a kontroly elektrických spotrebičov, kancelárskej techniky (tlačiarne, kopírky, faxy, počítače a pod.) počas ich používania v zmysle STN 33 1610,
  • revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204–1.
       Máme pre Vás kompletnú ponuku služieb. Zistené nezrovnalosti a závady zároveň upravíme a odstránime k Vašej spokojnosti.
 
© BTPS s.r.o., webdesign: ATMT s.r.o.