BTPS s.r.o.     FMS Servis  
   
     Požiarna ochrana (PO)  
 
Požiar
 
       Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

       Priebeh škody spôsobený týmto živlom totiž nekončí dokončením hasiacich prác a odjazdom hasičov, ale ďalej pokračuje aj formou pozvoľných chemických reakcií.
       Na Slovensku vzniká každoročne veľa krízových situácií, či už prírodného charakteru alebo spôsobených človekom. Najpravdepodobnejšie krízové situácie súčasnosti sú požiare, povodne, dopravné nehody, zosuvy pôd, únik nebezpečných látok, rôzne sociálne nepokoje a riziká.
       Požiare sú veľmi častou príčinou krízových situácií vážne ohrozujúcich zdravie a životy ľudí a zároveň spôsobujúcich materiálne škody. Vysoká teplota v zóne požiaru má deštrukčné a smrtiace účinky a okrem toho spôsobuje dym, ktorý má toxické účinky. Požiar síce radíme medzi prírodné krízové situácie, ale vo väčšine prípadov ich spôsobuje človek svojou neopatrnou manipuláciou.

       Na základe zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov Vám ponúkame (zatiaľ dodávateľským spôsobom) služby technika požiarnej ochrany:
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby v zmysle §14 vyhl. MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi (požiarny štatút, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha a ďalšie doklady, ak to ustanovuje predpis)
  • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 
© BTPS s.r.o., webdesign: ATMT s.r.o.